Giá cho KIA Rondo

KIA Rondo Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫412.342.436,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Rondo

Giá bán ô tô KIA Rondo không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫407.600.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫406.657.895 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫407.128.960 đến ₫415.181.088. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫411.155.008 đến ₫414.717.280 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho KIA Rondo đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2014 và 2018, giá trung bình là ₫454.235.328. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2014 (₫345.000.000) di chuyển lên đến (₫399.375.000) ở 2018. Trong hai năm tiếp theo giá trung bình (! PRECIO2!) Đã hầu như không thay đổi, vẫn ở một giá trị không đổi so với kỳ trước. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫485.912.512 trong 2021 và ₫495.750.016 trong 2022.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho KIA Rondo xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 11 % hợp lý hơn giá trung bình (₫409.147.059). Theo sau là giá ₫389.100.000 với phạm vi "ít hơn 10.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "25.000 - 50.000". Nó 11% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "10.000 - 25.000" và giá là ₫442.333.333.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho KIA Rondo xe chỉ ra "Diesel" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 8 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫409.147.059) theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫397.000.000. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Xăng". Giá là 1 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫397.000.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Rondo tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫409.147.059
285
170
285
281
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫66.333.333
₫227.263.158
₫262.325.000
₫310.975.000
₫341.078.979
₫400.666.667
₫443.387.500
₫508.425.000
₫514.500.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫816.833.333
₫893.312.500
₫898.050.000
₫1.315.700.000