Giá cho Mercedes Benz A

Mercedes Benz A Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫647.152.777,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mercedes Benz A

Giá bán ô tô Mercedes Benz A đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫761.250.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫776.666.667 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫768.958.336 đến ₫750.000.000. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-44 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫759.479.168 đến ₫422.500.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Số Mercedes Benz A tin rao vặt được sử dụng
₫845.000.000
2
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin