Giá cho Toyota Venza

Toyota Venza Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫113.541.666,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Toyota Venza

Giá bán ô tô Toyota Venza đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Ở Tháng giá trung bình mỗi xe là ₫681.250.000. Trong suốt Tháng giá đã giảm mạnh đến . Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -100 % so với hai tháng trước. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-100 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫170.312.496 đến .

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Toyota Venza tin rao vặt được sử dụng
Chưa có dữ liệu
0
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin